> Chương trình tiếng việt

Chương trình đào tạo Cử nhân tiếng Việt

2015.07.01 - Chương trình tiếng việt

Chương trình này nhằm trang bị cho sinh viên kỹ năng và kiến thức về tiếng Việt để có thể sử dụng thành thạo ngôn ngữ này trong phiên dịch và trong những hoạt động khác có liên quan, đồng thời tạo cơ sở cho sinh viên có thể độc lập nghiên cứu tiếng Việt sau này. Chương trình đào tạo cũng nhằm tăng cường sự hiểu biết của sinh viên về đất nước và con người Việt Nam, văn hoá Việt Nam.

Chương trình tiếng Việt dành cho người nước ngoài

2015.07.01 - Chương trình tiếng việt

Chương trình tiếng Việt và Văn hóa Việt nam (Tiếng Việt như một ngoại ngữ) được thiết kế nhằm phục các đối tượng sau đây. a.Sinh viên là người nước ngoài cần có vốn tiếng Việt cơ bản để tiếp tục theo học các chương trình đào tạo cấp bằng tại các cơ sở giáo dục của Việt Nam. b.Người nước ngoài có nhu cầu học tiếng Việt phục vụ mục đích cá nhân. c.Người nước ngoài cần đạt trình độ tiếng Việt theo yêu cầu xin nhập cư.