> Hợp tác khoa học công nghệ

FSCI International Internship Program 2016

2016.01.21 - Hợp tác khoa học công nghệ

Chương trình thực tập sinh quốc tế của khoa Khoa học, trường Đại học Kỹ thuật King Mongkut, Thái Lan.