Chức năng
 

        Phòng Hợp tác Quốc tế trường Đại học Sư phạm Hà Nội có chức năng tham mưu và đề xuất các chính sách, chiến lược, phương hướng, kế hoạch phát triển công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu; giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện quản lý nhà nước về công tác hợp tác quốc tế theo Điều lệ Trường đại học và quy định hiện hành của Nhà nước.

1.       Quản lý và điều phối các hoạt động giáo dục, đào tạo, dự án quốc tế của trường.

2.       Quản lý đoàn ra, đoàn vào của Trường.

3.       Giải quyết các thủ tục cho cán bộ, sinh viên đi công tác học tập tại nước ngoài ngắn hạn (dưới 90 ngày).

4.       Xác nhận bản dịch các tài liệu, giấy tờ để sử dụng trong nội bộ nhà trường. 

5.       Thực hiện phát ngôn chính thức và chịu trách nhiệm thông tin về trường ĐHSP Hà Nội trong hợp tác quốc tế.


Nhiệm vụ
 

   1. Quản lý, điều phối, tư vấn các hoạt động hợp tác quốc tế

- Xây dựng kế hoạch, tổng kết công tác hợp tác quốc tế hàng năm của trường.

- Soạn thảo tài liệu, chuẩn bị văn bản và tổ chức lễ ký kết văn bản hợp tác của trường với các đối tác quốc tế. Tổ chức đón tiếp khách quốc tế đến làm việc với Trường.

- Quản lý, thực hiện và phối hợp với các đơn vị trong toàn trường triển khai các chương trình hợp tác quốc tế đã được nhà trường thông qua.

- Quản lý, tư vấn và tiếp nhận hồ sơ các đơn vị xin tổ chức tập huấn, hội nghị, hội thảo quốc tế chuyên ngành. Tiếp nhận báo cáo của các đơn vị về kết quả các hội thảo, tập huấn, hợp tác để đánh giá kết quả quá trình thực hiện.

 

2. Quản lý, tư vấn, điều phối các chương trình hợp tác, liên kết đào tạo và nghiên cứu

- Theo dõi, phát triển và triển khai các chương trình, dự án hợp tác quốc tế đã ký kết.

- Tham gia quản lý, điều hành dự án, đề tài quốc tế theo sự chỉ đạo của Ban giám hiệu.

- Tham gia soạn thảo và chuẩn bị các đề án, các chương trình liên kết đào tạo và nghiên cứu có yếu tố nước ngoài.

- Phối hợp với các đơn vị quản lý, tổ chức các hội nghị, hội thảo, các lớp tập huấn quốc tế.

- Tổ chức, quản lý, điều phối và thực hiện các hợp đồng đào tạo và nghiên cứu có yếu tố nước ngoài; hỗ trợ nghiệp vụ và cung cấp dịch vụ tư vấn cho các đơn vị thụ hưởng dự án, các cơ sở liên kết.

  - Phối hợp với các đơn vị xây dựng, tổ chức, quản lý đào tạo các chương trình có yếu tố nước ngoài.

- Tổ chức, quản lý các chương trình nâng cao năng lực ngoại ngữ cho giảng viên, sinh viên của trường.

- Tổ chức, phối hợp với các đơn vị triển khai các chương trình định hướng, tư vấn cho giảng viên, sinh viên về các chương trình du học, tìm kiếm học bổng.

- Tiếp nhận hồ sơ, giải quyết các thủ tục mời và đón tiếp người nước ngoài đến công tác, học tập tại trường. Quản lý và hướng dẫn các đơn vị thủ tục liên quan đến việc tiếp nhận người nước ngoài học và làm việc tại trường; giảng viên, sinh viên của trường ra nước ngoài công tác và học tập.

 

3. Quảng bá hình ảnh, vị thế của trường

- Quản lý Trang web tiếng Anh của trường.

- Quảng bá, cập nhật hình ảnh và thông tin về trường trên các ấn phẩm đối ngoại.